Kaomise Souken ~ 顔見世総見、

Ayano, Chizu, Flickr, geiko, geisha, Gion Higashi, Gion Kobu, Hisano, Ichiemi, Ichiraku, In DIRetta da Kyōto, Kamishichiken, Kanoka, Kanoyumi, Kyoka, maiko, Mameyuri, Masaho, Mitsuna, Miyagawa-cho, Ponto-cho, Ryouka, Shinajyu, Tomoyuki, Toshiteru, Umeraku

Photo-session di Onihide nel Seishouen dell’Higashi-Honganji:
la maiko Mameyuri 豆ゆり.

…A Kyōto, è tempo di Kaomise Souken!

Le maiko Tomoyuki, Chizu e Mitsuna davanti al teatro (foto di Onihide).

Kikyo ~ Hana Kanzashi

Ayano, Flickr, geiko, geisha, Gion Kobu, hana kanzashi, living flowers, maiko, Miyabi no Mai, Miyagawa-cho, oshiroi, Toshiteru

La maiko Toshiteru della okiya (geisha-house) Komaya, appartenente al distretto di Miyagawa-cho, ritratta da Onihide.

L’estate si allontana, per lasciare il posto all’autunno…

Ed anche i fiori tra i capelli delle maiko (apprendiste geisha) di Kyōto cambiano colore: i petali di settembre sono quelli del Kikyo (campanula).

La maiko Ayano di Gion Kobu, ritratta da Onihide.

Hanabutai

Flickr, Hanatōro, Japananese life style, living flowers, maiko, Miyagawa-cho, Miyofuku, Toshiteru

…Il 22 marzo la via del fiore e della luce è stata percorsa dalle maiko Miyofuku e Toshiteru, appartenenti al distretto di Miyagawa-cho. Fortunato chi, come il mio amico Dave Lumenta, ha potuto ammirare la loro esibizione!

miyagawa-cho-miyofuku_hanabutai-kyoto-22-mar-2008_dave-lumenta.jpg

La maiko Miyofuku, durante la Jinrikishas (Rickshaw Procession).

miyagawa-cho-miyofuku-e-toshiteru_hanabutai-kyoto-22-mar-2008_dave-lumenta_1.jpg

Le maiko Miyofuku e Toshiteru, si esibiscono sul palco: è il Hanabutai (Flower Stage).