Miyagawa-chō (宮川町)

geiko, geisha, In DIRetta da Kyōto, maiko, Miyagawa-cho, Toshiemi, Toshikana, Toshimana

Shodō 書道

E dopo l’esplorazione di Arashiyama e Sagano…

Incontri magici, passeggiando nel distretto di Miyagawa-chō (宮川町): la geiko (geisha) Toshimana, la geiko Toshikana e la maiko Toshiemi. Tutte appartenenti all’okiya (casa della geisha) Komaya di Miyagawa-chō.

Dopo questo viaggio e le sue nuove scoperte, è diventato il mio secondo Hanamachi (città dei fiori) favorito (dopo il Kamishichiken).  :)

Kaomise Souken ~ 顔見世総見、

Ayano, Chizu, Flickr, geiko, geisha, Gion Higashi, Gion Kobu, Hisano, Ichiemi, Ichiraku, In DIRetta da Kyōto, Kamishichiken, Kanoka, Kanoyumi, Kyoka, maiko, Mameyuri, Masaho, Mitsuna, Miyagawa-cho, Ponto-cho, Ryouka, Shinajyu, Tomoyuki, Toshiteru, Umeraku

Photo-session di Onihide nel Seishouen dell’Higashi-Honganji:
la maiko Mameyuri 豆ゆり.

…A Kyōto, è tempo di Kaomise Souken!

Le maiko Tomoyuki, Chizu e Mitsuna davanti al teatro (foto di Onihide).

Kikyo ~ Hana Kanzashi

Ayano, Flickr, geiko, geisha, Gion Kobu, hana kanzashi, living flowers, maiko, Miyabi no Mai, Miyagawa-cho, oshiroi, Toshiteru

La maiko Toshiteru della okiya (geisha-house) Komaya, appartenente al distretto di Miyagawa-cho, ritratta da Onihide.

L’estate si allontana, per lasciare il posto all’autunno…

Ed anche i fiori tra i capelli delle maiko (apprendiste geisha) di Kyōto cambiano colore: i petali di settembre sono quelli del Kikyo (campanula).

La maiko Ayano di Gion Kobu, ritratta da Onihide.