Dreaming of Baika-sai ღ

Baika-sai, geiko, geisha, Ichimame, Ichimomo, Ichiteru, Kamishichiken, Katsue, Katsuru, Katsuya, maiko, Naokazu, Naosome, , Umehisa, Umeka, Umeraku

Geiko Naosome by Dave Lumenta.

E’ arrivato il giorno tanto atteso del Baika-sai!

I più fortunati, tra noi, avranno l’onore e il piacere di partecipare al nodate (cerimonia del tè all’aperto) in cui 30 maiko e geisha di Kamishichiken serviranno gli ospiti incantati.

Geiko Naosome by Onihide.

Geiko Naosome by Dave Lumenta.

Ichiteru, Naokazu, Umehisa, Katsuya by Onihide.

Naokazu by Michael Chandler/Momoyama.

Annunci